المان فلزی

المان فلزی

المان فلزی ایستاده

المان فلزی ایستاده

المان ایستاده فلزی به ارتفاع های مختلف مورد نظر شما و به هر اسم مد نظر که با نور پردازی و رنگ آمیزی عالی متناسب برای انواع فضاهای شهری میباشد.