تندیس فردوسی

تندیس فردوسی

تندیس بتنی به همراه پایه با طرح سیمرغ به ارتفاع 6 متر ار جنس بتن مسلح که تندیس از پایه جدا میباشد.

مورد استفاده در میدان و خیابان فردوسی در سراسر کشور میباشد.