سبد گل و میوه

سبد گل و میوه

المان سبد گل و میوه

المان سبد گل و میوه

المان سبد گل و سبد میوه به ابعاد مختلف که جنس سبد بتون که دارای آرماتور میباشد و جنس میوه ها و گل ها از فایبرگلاس میباشد که میتوان برای هر منطقه از محصولات آن محل قرار داد و با رنگ آمیزی طبیعی و زیبا انجام میگیرد.
المان سبد میوه و گل متناسب با تمام فضاهای شهری میباشد.