مجسمه میرزا کوچک خان

مجسمه میرزا کوچک خان

به ارتفاع 5 متر از جنس بتن که دارای اسکلت فلزی و رنگ آکرولیک مورد استفاده در میدان ها و فضاهای شهری.