F.P_11

F.P_11

گلدان همانتوس مربع

گلدان همانتوس مربع

در ابعاد 114*62*53 از جنس بتن که دارای میلگرد و اسکلت میباشد و همچنین افزودنی بتن (سخت کننده بتن و الیاف بتن) که بهترین کیفیت را دارا میباشد .