گلدان پیکانی

گلدان پیکانی

گلدان شهری طرح پیکانی مناسب برای فضاهای شهری

گلدان شهری طرح پیکانی مناسب برای فضاهای شهری

گلدان شهری طرح پیکانی مناسب برای فضاهای شهری با کاربری ایجاد  محدوده سبز  و جداکننده پیاده رو از خیابان و نیز مناسب برای جدا سازی مسیر های حرکتی در خیابان های بدون جداساز میانی و همچنین برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد
گلدان شهری طرح پیکانی دارای دو سایز مختلف میباشد این گلدان بتنی تولید و عرضه میگردد  از بتن مصلح به اسکلت فلزی  با کیفیت بهره میبریم و همچنین از طیف رنگی مختلف سفید ، قرمز ، اخرایی  است، می باشد