گلدان گرد کمربندی

گلدان گرد کمربندی


گلدان کمربندی مناسب برای فضاهای شهری با کاربری ایجاد  محدوده سبز و محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد.
گلدان کمربندی به ابعاد 1متر قطر و ارتفاع 60 به صورت بتن شسته(واش بتن) میباشد.